Mascoat

MASCOAT INC. jest pionierem i światowym liderem produkcji malarskich powłok termoizolacyjnych. Linia produktowa Mascoat dedykowana jest  głównie dla odbiorców przemysłowych, szczególnie w energetyce, przemyśle chemicznym i rafineryjnym oraz logistyce i transporcie. Powłoki termoizolacyjne Mascoat znajdują także zastosowanie w przemyśle spożywczym (Certyfikat NSF), szczególnie w procesach wysokotemperaturowych i w chłodnictwie.

Głównym celem stosowania powłok jest ograniczenie strat ciepła w procesach produkcji, podczas transportu i magazynowania, ochrona personelu przed przypadkowym kontaktem z powierzchniami gorącymi BHP a także zapobieganie kondesacji pary wodnej na zimnych przegrodach metalowych, takich jak dachy, ściany budynków lub konstrukcji pływających.

Powłoki Mascoat praktycznie całkowicie odbijają promieniowanie cieplne i można je stosować w celu ograniczania nagrzewania się zbiorników, instalacji lub budynków w okresach silnej operacji słonecznej.

Farby Mascoat przeznaczone są przede wszystkim na podłoża metaliczne, gdzie stanowią równocześnie skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne.

dostępne kolory

MASCOAT INDUSTRIAL DTI – powłoka termoizolacyjna

Mascoat Industrial-DTI jest farbą wodorozcieńczalną na bazie wysokiej jakości spoiw kopolimerów akrylowych wypełnioną sferami ceramicznymi, która po naniesieniu na podłoże tworzy lekką (d=0,34 g/dm3) i szczelną warstwę wypełnionego powietrzem kompozytu ceramicznego o współczynniku przewodzenia ciepła < 0,07 W/m·K (ASTM-177).
Ze względu na wysoką zawartość cząstek mineralnych powłoka charakteryzuje się niskimi współczynnikami absorpcji i emisji promieniowania cieplnego (~85%), co w połączeniu z praktycznie zerowym przepływem ciepła przez powłokę na drodze konwekcji, pozwala na uzyskanie doskonałych parametrów termoizolacyjnych przy niższych grubościach powłoki niż dla większości izolacji konwencjonalnych.

Powłoka nie nasiąka wodą ani nie przepuszcza pary wodnej, dlatego w odróżnieniu od izolacji np. z wełny mineralnej, jej parametry izolacyjne są stabilne bez względu na zmiany warunków wilgotnościowych np. opadów atmosferycznych lub kondensacji pary wodnej. Powłoka jest niepalna (kl.5 wg ASTM E-84 i ASTM E-87) i nietoksyczna (Certyfikat NSF).

Ograniczenie transferu ciepła przez powłokę uzyskuje się już po nałożeniu pierwszej warstwy a skuteczne grubości eksploatacyjne są rzędu milimetrów. Powłokę termoizolacyjną można eksploatować w sposób ciągły w zakresie temperatur od -60 do 190°C.

MASCOAT INDUSTRIAL AC – powłoka przeciwkondensacyjna

Powłoka przeciwkondensacyjna przeznaczona jest do stosowania na przegrodach „zimnych”, takich jak powierzchnie dachów lub ścian z profili metalowych, zasobników skroplonych gazów, zimnych rurociągów lub zbiorników, kadłubów jednostek pływających, gdzie w określonych warunkach wilgotności i temperatury następuje kondesacja pary wodnej. W tych zastosowaniach nałożenie warstwy powłoki Mascoat powoduje wzrost temperatury powierzchni poza punkt roszenia skutkujący ograniczeniem powstawania niepożądanego kondensatu.

MASCOAT INDUSTRIAL HR – powłoka odbijająca promieniowanie cieplne

Wysoka zawartość cząstek mineralnych w powłoce Mascoat powoduje zmniejszenie adsorpcji promieniowania cieplnego (> 85%)w wyniku czego obserwuje się znaczące obniżenie temperatur podłoży zabezpieczonych takimi powłokami. Powłoka Mascoat Industrial HR może stanowić w ten sposób zabezpieczenie obiektów komercyjnych, logistycznych i instalacji przemysłowych przed nagrzewaniem się w wyniku operacji słonecznej. Zastosowanie może dotyczyć np. zbiorników substancji niskowrzących, czerpni powietrza do celów procesowych lub klimatyzacji, kontenerów biurowych i magazynowych, kabin operatorów sprzętu innych zastosowań, gdzie nadmierne nagrzewanie w wyniku promieniowania cieplnego jest niekorzystne.

MASCOAT INDUSTRIAL dB – powłoka tłumiąca dźwięki

W odróżnieniu od poprzednich produktów, które zmieniają parametry termiczne obiektu rolą farby Mascoat Industrial dB jest ograniczenie hałasu powstałego w wyniku drgań różnego rodzaju osłon, które w sposób niezamierzony tworzą membrany akustyczne. Efekt tłumienia dźwięku uzyskuje się przez nałożenie elastycznej powłoki malarskiej o dużym ciężarze właściwym, która zmienia parametry drgań membrany poprzez zmniejszenie ich częstotliwości i amplitudy zmniejszając w ten sposób uciążliwość hałasu dla otoczenia. Powłoki Mascoat dB i Mascoat DTI można łączyć w system malarski uzyskując jednocześnie efekt termoizolacyjny i tłumienie hałasu.

 

Szczególnym zastosowaniem Mascoat dB jest wygłuszanie kabin samochodów osobowych, w których instaluje się wysokiej jakości systemy audio.

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat tej ofert produktowej zapraszamy do kontaktu. Doradzimy dobór najbardziej właściwego produktu, grubości powłoki oraz sposobu przygotowania podłoża i naniesienia powłoki lub zaproponujemy firmę która wykona to profesjonalnie.